Kleuterflits is een product van Helder Onderwijsadvies. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de relatie tussen de Licentiegever (Kleuterflits, een product van Helder Onderwijsadvies) en de Licentienemer (school) te reguleren. De licentie verleent het recht op zes thema’s van kleuterflits. Het gebruik is beperkt tot de kleuterklas en dient uitsluitend voor educatieve doeleinden. Reproductie, distributie, verkoop of commerciële exploitatie zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Het ontwikkelen van hoogwaardige, inhoudelijk rijke thema’s vergt aanzienlijke tijd, inspanning en kosten. We streven ernaar deze thema’s zo efficiënt mogelijk te produceren, zodat we een realistische prijsstelling kunnen hanteren die hopelijk voor elke school haalbaar is. Schending van de voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke beëindiging zonder restitutie. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de gestelde voorwaarden. De intellectuele eigendomsrechten blijven bij de licentiegever.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Helder Onderwijsadvies, die tevens van toepassing zijn op het product Kleuterflits.

Artikel 1 – Definities: wat bedoelen we ermee?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Helder Onderwijsadvies (wij-vorm): In artikel 2 vind je meer informatie over onze organisatie;
2. Opdrachtgever (jij-vorm) Jij bent een natuurlijke of rechtspersoon die aan ons een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training, advies of daaraan aanverwante werkzaamheden;
3. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon die deelneemt aan een training van ons/Helder Onderwijsadvies op het gebied van uitvoering en aansturing van het onderwijs of aanverwante werkzaamheden;
4. Partij(en): Opdrachtgever en Helder Onderwijsadvies samen (‘ons gezamenlijk’) of ieder als individuele contractspartij;
5. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of post;
6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
7. Dienst(en): alle werkzaamheden verricht door Helder Onderwijsadvies waartoe door Opdrachtgever de opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht van Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord;
8. Overeenkomst: elke afspraak tussen ons gezamenlijk tot het verlenen van Diensten door ons als opdrachtnemer ten behoeve van jou;
9. Training: de (online) uitvoering van onze Diensten op een tussen ons gezamenlijk afgesproken moment, inhoudende professionalisering & advisering gericht op de beroepsbeoefenaren in het onderwijs.

Artikel 2 – Helder Onderwijsadvies
Naam bedrijf: Helder Onderwijsadvies V.O.F.
Handelsnaam: Helder Onderwijsadvies
Adres: Parallelweg West 15A
Postcode en vestigingsplaats: 4104 AX te Culemborg
KvK nummer: 67310354

Artikel 3 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen* van Helder Onderwijsadvies en voor iedere Overeenkomst tussen Helder Onderwijsadvies en Opdrachtgever.
* Uitleg: een rechtshandeling is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische verandering tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de inschrijving en betaling voor een Training. Door de betaling krijg je namelijk het recht om aan die Training deel te nemen.
2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan, zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos (digitaal) naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere (algemene) voorwaarden dan deze. Eventuele andere (algemene) voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering op onze algemene voorwaarden door ons, betekent niet dat we je niet alsnog mogen vragen je ‘gewoon’ aan deze algemene voorwaarden te houden.
6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
8. Jij en/of de Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en op tijd aan ons worden verstrekt. Gebeurt dit niet (of niet op tijd)? Dan hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortkomende extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven [B|W1] aan jou en/of de Deelnemer in rekening te brengen. De gevolgen van een niet of te laat aanleveren van noodzakelijke gegevens komt dan ook voor je eigen rekening en risico.
9. Jij bent er verantwoordelijk voor dat de Deelnemer de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden nakomt. De verplichtingen voor jou gelden dan ook onverkort voor de door jou aangewezen/aangemelde Deelnemer, voor zover dat redelijk is.
10. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
11. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij Schriftelijk anders door ons is aangegeven. Wij zijn slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door jou binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan ons is bevestigd.
2. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
3. We omschrijven al onze Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Diensten of digitale inhoud. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

Artikel 5 – De Overeenkomst
1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit de tussen ons gesloten Overeenkomst.
3. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo goed mogelijk proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons ingeschatte en/of bekend gemaakte (op)levertermijn.
4. Heb je een Dienst online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

Artikel 6 – Wijziging data
1. In het geval dat door omstandigheden aan onze kant een (onderdeel van de) Training onverhoopt geen doorgang kan vinden, dan zullen wij trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) Training c.q. een vervangend deel op een andere datum.
2. In het geval dat een vervangend(e) Training niet mogelijk is en wij de Training geen doorgang (kunnen) laten vinden, dan zullen wij het overeengekomen honorarium restitueren aan de betreffende Opdrachtgever. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt ook plaats als de Deelnemer c.q. Opdrachtgever op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de Training.
3. Wij behouden ons het recht voor om aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door andere bekwame trainers of sprekers, zonder enig recht op ontbinding of schadevergoeding van welke soort dan ook door de Deelnemer of Opdrachtgever.
4. Aan informatie op de website en andere (online) platforms en media waarop/waarin uitingen van HELDER Onderwijsadvies staan vermeld aangaande Trainingen (zoals de locatie, de (gast)sprekers etc.) kunnen geen rechten worden ontleend.
5.    Wij behouden ons het recht voor om onze Trainingen ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de Deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de Deelnemer een recht van ontbinding of schadevergoeding van welke soort dan ook toekomt.
6.    Wij behouden ons het recht voor om de locatie en/of het tijdstip van de Training te veranderen, deze op te schorten of deze geen doorgang te laten vinden indien er sprake is van onvoldoende belangstelling/inschrijvingen. Van dat laatste is sprake, wanneer daar naar het oordeel van HELDER Onderwijsadvies sprake van is. Dit kan per Training verschillen en we zullen hier zo snel als mogelijk een bericht van uitdoen.
7.    De locatie waar de Training plaatsvindt kan worden gewijzigd als de omstandigheden daarom vragen. Of wij al dan niet gebruik maken van deze mogelijkheid, dat mogen wij zelf bepalen. Een fysieke locatie kan bijvoorbeeld worden verplaatst naar een virtual classroom. Wij streven ernaar jou en Deelnemer hier 1 (één) week voorafgaand aan de Training over te informeren. Bij bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden overschreden. In dat geval streven wij ernaar jou en Deelnemer hier 24 (vierentwintig) uur voorafgaand aan de Training over te informeren. Aan een wijziging van locatie kunnen geen rechten worden ontleend en een wijziging van locatie doet geen afbreuk aan het leveren van de Dienst. Ontbinding en/of schadevergoeding, van welke soort dan ook, ligt hierbij niet in de rede.

Artikel 7 – Verplaatsing en annulering
1. Jij kan tot 72 (tweeënzeventig) uur van tevoren – en slechts in overleg met ons – het moment van de Training verplaatsen. Wij zijn echter niet verplicht om hier mee in te stemmen en kunnen jou eraan houden om op het oorspronkelijke moment de Training te volgen/hieraan deel te nemen. Wij zullen dit besluit (mede) baseren op zaken zoals beschikbaarheid en recidive.
2. Jij hebt het recht een Training Schriftelijk te annuleren. In het geval dat jij de Overeenkomst/ Training tot 6 (zes) weken voor de overeengekomen startdatum afzegt (annuleert), dan worden er geen kosten bij jou in rekening gebracht.
3. In het geval dat jij binnen 6 (zes) weken en tot 4 (vier) weken voor aanvang van de Training de Overeenkomst/ Training afzegt (annuleert) voordat deze is voltooid, dan worden de gemaakte kosten en 50% (vijftig procent) van het overeengekomen bedrag voor de Training bij jou in rekening gebracht. Met gemaakte kosten wordt bedoeld de werkzaamheden die reeds in het kader van de Overeenkomst zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd.
4. In het geval dat jij later dan 4 (vier) weken voor de startdatum van de Training de Overeenkomst/ Training afzegt (annuleert), dan ben jij 100% (honderd procent) van het overeengekomen bedrag voor de Training verschuldigd.

Artikel 8 – Beëindiging van de Overeenkomst door ons
1. Als jij en/of Deelnemer een of meer van jouw/zijn verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, jij en/of Deelnemer de Training op welke wijze dan ook verstoort, je failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en rente(s) van jou te vorderen.
2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.
3. In het geval wij een Overeenkomst aangaan voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor 7 (zeven) maanden, dan wordt dit een ‘duurovereenkomst’ genoemd. Een duurovereenkomst tussen ons kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij wij Schriftelijk iets anders afspreken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
2. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld (dus in de gevallen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid), dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

a. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Om deze redelijke kosten te bepalen wordt er een vergelijking gemaakt tussen de situatie zoals die is en de situatie waarin de schadelijdende partij zou verkeren in het hypothetische geval dat er geen schadeveroorzakende gebeurtenis is geweest. De kosten die gemaakt moeten worden om deze twee situaties (de situatie waarin schade is geleden en de hypothetische situatie waarin geen schade is geleden) zo dicht mogelijk op elkaar te laten lijken, noemen we ‘vervangende schade’. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
b. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
c. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.

3. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld (dus in de gevallen dat er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid), dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
4. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
5. Als voor de uitvoering van de Overeenkomst in overleg tussen ons gezamenlijk een Derde is ingeschakeld, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze Derde. In het geval van schade die door een door ons gezamenlijk ingeschakelde Derde is veroorzaakt, is de Derde zelf aansprakelijk.
6. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen garantie, verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ten aanzien van de/voor de besluitvorming door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer. Iedere Deelnemer en/of Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf (en als enige) verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij maakt, al zijn of haar handelen maar ook zijn of haar nalaten, ook na het volgen van een Training. Opdrachtgever vrijwaart Helder Onderwijsadvies voor aanspraken in dit verlengde.
7. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

Artikel 10 – Overmacht
1.    Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
–        wanprestaties van of overmachtssituaties bij toeleveranciers of andere Derden;
–        onvoldoende belangstelling/inschrijving voor Trainingen;
–        (stroom)storingen;
–        computervirussen;
–        cyberaanvallen
–        extreme weersomstandigheden;
–        brand(gevaar);
–        (dreigend) oorlogsgevaar;
–        pandemieën;
–        epidemieën;
–        quarantaines;
–        ziekteverzuim (van medewerkers en/of door ons ingeschakelde Derden);
–        stakingen;
–        het niet-beschikbaar zijn van voor de Training reeds geboekte locaties;
–        arbeidsongeschiktheid;
–        maatregelen van overheidswege;
–        het defect gaan van rijwielen of apparatuur;
–        onvoorziene verkeerssituaties, zoals verkeersongevallen en opstoppingen.

In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.
2.    Als zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 11 – Honorarium/Prijzen
1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
2a. Wij mogen jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.
2b. Reiskosten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, worden doorbelast vanuit ons kantoor in Culemborg naar jouw locatie. Wij berekenen het bedrag volgens de wettelijke kilometervergoeding.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behouden ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruik te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 12 – Betaling en facturering
1. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen. Dit, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens 7 (zeven) extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan boven op het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
5. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 – Klachten
1. Wil jij of Deelnemer een klacht indienen over een gebrek aan onze Dienst en/of Training? Laat het ons dan uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je dit uiterlijk 48 (achtenveertig) uur na het eindigen van de Training waarop de klacht ziet laten weten. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@helderonderwijsadvies.nl waarin je aangeeft waar de klacht over gaat en hoe wij jou kunnen bereiken. Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde maand indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat onze Dienst en/of Training voldoet aan de Overeenkomst.
3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
4. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort als jij handelt in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

Artikel 14 – Overdracht
1. Jouw rechten en plichten uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder onze Schriftelijke toestemming. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

Artikel 15 – Meerwerk
1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met jouw voorafgaande Schriftelijke instemming, werk verrichten dat buiten de oorspronkelijke Overeenkomst valt, dan dien jij de vergoeding daarvoor te betalen. Deze vergoeding is op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven. Desalniettemin ben je nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kun je ons altijd vragen om voor deze extra werkzaamheden een aparte Schriftelijke Overeenkomst op te stellen. Dat is geen probleem!
2. Je gaat ermee akkoord dat door werkzaamheden of prestaties zoals hierboven bedoeld (meerwerk), de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Als we voor onze dienstverlening een vast bedrag hebben afgesproken, dan zullen we je altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. Meerwerk zoals bedoeld in dit artikel zal altijd via een afzonderlijke factuur op nacalculatie bij jou in rekening worden gebracht.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons of onze licentiegever(s). Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
2. Alle door ons aan jou en/of Deelnemer verstrekte Diensten en het door ons aan jou en/of Deelnemer verstrekte online en offline-materiaal (bijvoorbeeld hand-outs, video’s, audio, stukken, testen, presentaties, readers, rapporten, modellen en/of oefenmateriaal) dat wij inzetten voor het uitvoeren van de Dienst zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou en/of Deelnemer. Jij en Deelnemer mogen de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar onze uitdrukkelijke, voorafgaande en Schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, of als deze toestemming voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.
3. Wij hebben het recht om de kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
4. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie, tenzij wij Schriftelijk anders overeenkomen.
5. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
6. Als jij of Deelnemer in strijd met dit artikel handelt, dan ben jij een direct opeisbare boete ter hoogte van driemaal het bedrag dat wij voor de Overeenkomst hebben afgesproken verschuldigd. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 17 – Beheer
1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Diensten. Bijvoorbeeld onze website.
2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks- en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden.
4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Diensten altijd op te volgen.
5. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische Diensten onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die Diensten blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
2. Het is jou en/of Deelnemer verboden alles wat in een Training is geleerd vanuit commercieel oogpunt bekend te maken aan Derden. Jij en Deelnemer zijn zich ervan bewust dat alles wat in een Training is geleerd bedoeld is voor eigen gebruik.
3. Wij zullen aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de Trainingen tenzij Deelnemer hiervoor Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4. Als wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om vertrouwelijk informatie aan Derden te verstrekken, dan zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van de schade die door deze verstrekking wordt geleden.
5. Houd jij je niet aan hetgeen bepaald is in dit artikel? Dan ben je ons, ongeacht of de overtreding aan jou kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een direct opeisbare boete van 10.000, – (tienduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denken aan ons recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Privacy
1. Wij zullen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening 2016/679 EU, hierna “AVG”), met betrekking tot (verwerking van) persoonsgegevens. Indien wij als verwerker in de zin van de AVG dienen te worden aangemerkt, zullen wij gezamenlijk met jou daartoe een verwerkersovereenkomst aangaan.

Artikel 20 – Meerdere opdrachtnemers
1. Wil je eenzelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
2. Heb je eenzelfde soort opdracht al eerder aan een andere partij gegeven en wil je de opdracht nu door ons laten uitvoeren? Dan moet je ons melden aan wie je de opdracht eerder hebt gegeven en ook waarom je de opdracht opnieuw laat uitvoeren.

Artikel 21 – Verrekening en opschorting
1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat jij altijd gehouden met jouw verplichtingen aan ons na te komen, ook als wij onze verplichtingen aan jou even niet kunnen nakomen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt uitsluitend het Nederlands recht.
2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit de regio waar HELDER Onderwijsadvies is gevestigd er uitspraken over doen.

Artikel 23 – Nawerking
1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de bedoeling hebben om na beëindiging van de Overeenkomst nog steeds te gelden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het artikel met betrekking tot de aansprakelijkheid, geheimhouding, nawerking en het toepasselijk recht, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd gelden.

Artikel 24 – Wijziging of aanvulling
1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Als dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.